Điểm sách

Sách: “Tác động xã hội vùng của các khu công nghiệp ở Việt Nam”

22/02/2013

 
Chủ biên: TS. Nguyễn Bình Giang
NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 2012
 
Có nhiều hoạt động kinh tế gây ra những vấn đề về xã hội. Rồi đến lượt các vấn đề xã hội đó lại làm nảy sinh những hệ quả về mặt chính trị. Trong khi những hoạt động kinh tế có thể điều chỉnh khi phát hiện thấy sự bất hợp lý, thì các vấn đề xã hội lại không dễ gì khắc phục. Các hệ quả về mặt chính trị của chúng lại càng khó giải quyết. Vì vậy, sớm phát hiện các hệ quả xã hội của các hoạt động kinh tế để kịp thời điều chỉnh các hoạt động đó là cần thiết. Phát triển khu công nghiệp là một hoạt động kinh tế làm nảy sinh những hệ quả xã hội cả tích cực lẫn tiêu cực.
Cuốn sách "Tác động xã hội vùng của các khu công nghiệp ở Việt Nam" do TS. Nguyễn Bình Giang chủ biên, nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản tháng 5/2012 đề cập và phân tích những tác động xã hội của việc phát triển khu công nghiệp tới các địa phương xung quanh khu công nghiệp. Cuốn sách này là kết quả của nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu khoa học theo nghị định thư "Khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam: Những tác động xã hội vùng" do Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới chủ trì thực hiện trong các năm 2010 và 2011. Cuốn sách tập trung vào phát hiện, đánh giá và phân tích các tác động xã hội vùng của việc phát triển khu công nghiệp tới cộng đồng dân cư ở các địa phương xung quanh khu công nghiệp. Ngoài ra, cuốn sách còn đề cập tới thực trạng tác động vùng của khu công nghiệp ở các nước Đông Á và kinh nghiệm giải quyết của họ.
Nội dung cuốn sách được tập thể tác giả tuyên bố giấy phép Tài sản sáng tạo công cộng có ghi công tác giả và không phái sinh (cc-by-sa 3.0)..