Điểm sách

Sách: “Di chuyển lao động quốc tế”

22/02/2013

Chủ biên: TS. Nguyễn Bình Giang

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 2011

 

Ngày nay, Việt Nam đang từng bước hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, vấn đề di chuyển lao động quốc tế ngày càng có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế – xã hội nước ta

Để cung cấp một cái nhìn khái quát dưới góc độ kinh tế học về di chuyển lao động quốc tế thể hiện qua những vấn đề nổi bật và những tác động chủ yếu trong thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI, dự báo những xu hướng chính trong giai đoạn 2011-2020, cuốn sách Di chuyển lao động quốc tế do T.S Nguyễn Bình Giang, cán bộ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới làm chủ biên đã tập trung nghiên cứu, đánh giá một số nét nổi bật trong di chuyển lao động quốc tế

Nội dung cuốn sách được trình bày trong 5 chương:

Chương I: Những vấn đề nổi bật trong di chuyển lao động trên thế giới thập niên đầu thế kỷ XXI;

Chương II: Những xu hướng cơ bản trong di chuyển lao động trên thế giới thập niên đầu thế kỷ XXI;

Chương III: Các xu hướng chính sách;

Chương IV: Những tác động chủ yếu;

Chương V: Dự báo di chuyển lao động quốc tế thời kỳ 2011-2020.