Điểm sách

Sách: “Một số đặc điểm nổi bật của thế giới và khu vực những năm đầu thế kỷ XXI”

22/02/2013

                                             GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
                                                                       TS. Nguyễn Mạnh Hùng
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
 
Việc nghiên cứu sự vận động, đặc điểm, xu thế mới của môi trường phát triển bên ngoài có tác động tới quá trình phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam luôn là một trong những hướng nghiên cứu ưu tiên, đáp ứng thiết thực quá trình hoạch định chính sách phát triển và hội nhập của nước ta. Trong quá trình chuẩn bị các văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XI, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, một loạt công trình nghiên cứu về bối cảnh quốc tế và khu vực đã được thực hiện. Một số chương nghiên cứu quốc tế và khu vực cũng khảo sát, phân tích những biến đổi, biểu hiện mới trong cục diện thế giới và khu vực nhằm rút ra các hàm ý chính sách cho Việt Nam
Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu hiện nay vấn thiếu vắng một cách tiếp cận tổng thể, đa chiều, đa cấp độ, cần phải xâu chuỗi các tuyến vấn đề, đồng thời phân tích một cách hệ thống kỹ lưỡng tác động của những tuyến vấn đề đối với quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới
Chính vì vậy, cuốn sách “Một số đặc điểm nổi bật của thế giới và khu vực những năm đầu thế kỷ 21” đã chỉ ra, phân tích, đánh giá đa chiều những biến chuyển kinh tế và chính trị ở cấp độ toàn cầu và khu vực. Cuốn sách một mặt cố gắng kế thừa những thành quả nghiên cứu đi trước ở trong và ngoài nước, đặc biệt là xem xét những xu thế toàn cầu và khu vực nổi bật mà những nghiên cứu đi trước đã chỉ ra, mặt khác hệ thống hoá, chắt lọc những nội dung, cập nhật và đưa ra các đánh giá và nhìn nhận riêng, mang tính đặc thù của Việt Nam.
Cuốn sách nghiên cứu 8 tuyến vấn đề kinh tế và chính trị nổi bật của thế giới và khu vực trong hai thập niên đầu thế kỷ 21, được trình bày trong 8 chương:
Chương 1: Toàn cầu hoá và những động thái mới;
Chương 2: Sự phát triển của kinh tế tri thức, kinh tế dịch vụ và mạng sản xuất toàn cầu;
Chương 3: Tương quan sức mạnh giữa các cường quốc trên thế giới;
Chương 4: Sự nổi lên của các nước đang phát triển;
Chương 5: Hoà bình, hợp tác và phát triển;
Chương 6: Những nguy cơ phi truyền thống nổi bật;
Chương 7: Các xu thế phát triển ở Đông á;
Chương 8: Trung Quốc tăng cường mở rộng ảnh hưởng xuống phía Nam.