Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Tạp chí số 11 - 2004

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG          
Võ Đại Lược: Đẩy mạnh cải cách trong mỗi quốc gia để hội nhập kinh tế khu vực Đông Á.
Nguyễn Hồng Sơn: Tự do hoá tài chính: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
Hoàng Xuân Hoà: Sự trỗi dậy của các nước đang phát triển trong nền kinh tế thế giới.
Đặng Kim Sơn - Phạm Quang Diệu: Phát triển công nghiệp nông thôn tạo công ăn việc làm và xoá đói giảm nghèo, kinh nghiệm phát triển các nước (tiếp theo và hết).     
 
KINH TẾ VIỆT NAM      
Trần Thị Cẩm Trang: So sánh môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam với các nước ASEAN-5 và Trung Quốc: Giải pháp cải thiện môi trường FDI của Việt Nam
Phạm Bào - Ngô Trinh: Tác động của hợp tác kinh tế ASEAN đối với phát triển du lịch Việt Nam.
Lê Thị Thu Hương: Quan hệ thương mại Việt Nam - Cộng hoà Liên bang Đức: Thực trạng, vấn đề và giải pháp.
Võ Minh Lệ: Thực trạng xuất khẩu lao động của Việt Nam sang Hàn Quốc.
Trần Đình Thụ - Nguyễn Minh Phong: Kết quả phát triển các thành phần kinh tế ở Hà Nội thời kỳ đổi mới.