Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Tạp chí số 9 - 2004

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG          
Bùi Thị Lý: Chính sách trợ cấp nông sản của các nước phát triển và những tác động tới thương mại hàng nông sản của các nước đang phát triển.
Đặng Kim Sơn - Phạm Quang Diệu: Phát triển công nghiệp nông thôn tạo công ăn việc làm và xoá đói giảm nghèo, kinh nghiệm phát triển các nước.      
 
KINH TẾ CÁC NƯỚC VÀ KHU VỰC      
Nguyễn Trần Quế: Triển vọng hợp tác ASEAN trong bối cảnh tăng cường liên kết kinh tế Đông Á.
Nguyễn Thế Lực - Nguyễn Tú Hoa: Quan hệ kinh tế Việt Nam - Cộng hoà liên bang Đức: Hiện trạng và triển vọng.
Nguyễn Bình Giang: Phân quyền tài chính và cải cách chế độ thuế ở Nhật Bản.  
 
KINH TẾ VIỆT NAM      
Phan Tiến Ngọc: Ngoại thương Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.           
Từ Thanh Thuỷ: Xuất nhập khẩu hàng hoá giữa Việt Nam và Campuchia: Thực trạng và một số giải pháp.  
 
THÔNG TIN     
Hoàng Xuân Long: Cải cách hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ theo hướng tối ưu hoá bố trí lực lượng khoa học và công nghệ ở Trung Quốc.
Đặng Phương Hoa: Di chuyển lao động có trí tuệ và một số vấn đề an ninh kinh tế - Trường hợp nước Nga.