Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Tạp chí số 7 - 2004

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG          
Nguyễn Duy Lợi: Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO.        
 
KINH TẾ CÁC NƯỚC VÀ KHU VỰC      
Phạm Thái Quốc: Kinh nghiệm Trung Quốc trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển.     
Phạm Thị Thanh Bình: Tác động của toàn cầu hoá kinh tế đối với tiến trình công nghiệp hoá ở các nước đi sau: Trường hợp Philippin.          
Phạm Quang Diệu: Thị trường nông sản Mỹ và các kênh thâm nhập.      
Phan Đức Thọ - Nguyễn Thu Hà: Vai trò hoạch định chính sách của chính phủ trong quá trình công nghiệp hoá ở Hàn Quốc.           
Đỗ Đức Định - Brian Van Arkadie: So sánh một số mặt cải cách và đổi mới kinh tế ở Việt Nam và Tanzania.       
 
KINH TẾ VIỆT NAM      
Trần Văn Tùng: Mở rộng quy mô giáo dục đại học là con đường để ViệtNam thu hẹp khoảng cách phát triển.       
Vũ Chí Lộc: Nâng cao năng lực doanh nghiệp để tạo nguồn hàng thích hợp đối với thị trường EU. 
 
THÔNG TIN     
Nguyễn Hoàng Ánh: Văn hoá kinh doanh Mỹ