Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Tạp chí số 6 - 2004

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG          
Nguyễn Tú Anh - Nguyễn Thu Thuỷ: So sánh tương quan một số nhân tố chủ chốt trong tăng trưởng GDP của các nước phát triển và đang phát triển. 
 
KINH TẾ CÁC NƯỚC VÀ KHU VỰC      
Nguyễn Văn Tâm: Mở rộng EU sang phía Đông: Nhìn từ hai phía.           
Đỗ Đức Định - Brian Van Arkadie: So sánh một số mặt cải cách và đổi mới kinh tế ở Việt Nam và Tanzania.       
Hoàng Thị Thanh Nhàn: Nghèo khổ và an ninh kinh tế: Trường hợp Cămpuchia. 
Nguyễn Thanh Bình: Hợp tác phát triển của chính phủ Đức trên thế giới và tại Việt Nam
           
KINH TẾ VIỆT NAM      
Trần Long - Giang Thanh Long: Phát triển khu vực tài chính vi mô bền vững ở Việt Nam.           
Trần Nguyễn Tuyên: Thực trạng và triển vọng phát triển quan hệ kinh tế EU - Việt Nam.   
Nguyễn Minh Phong - Nguyễn Thị Kim Nhã: Thực tiễn triển khai Luật Doanh nghiệp ở Hà Nội, kết quả, vấn đề và giải pháp.           
 
THÔNG TIN     
Lê Chí Dũng: Sức ép của các nhóm lợi ích trong chính sách thương mại của Mỹ.