Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Mục lục Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới Số 12/2015

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

 

KINH TẾ THẾ GIỚI - KHU VỰC

- Nguyễn Minh Khải và Bùi Ngọc Quỵnh: Kinh nghiệm xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng của một số nước và bài học cho Việt Nam.

 

- Lê Kim Sa và Hoàng Thị Tuyết Nhung: Định hướng và những thách thức với quá trình tái cấu trúc kinh tế Trung Quốc.

 

- Nguyễn Huy Hoàng: ASEAN với việc xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng Kinh tế sau 2015.

 

- Nguyễn Hồng Bắc và Nguyễn Thanh Thảo: Chính sách hội tụ ngành của Malaysia và Thái Lan.

 

CHÍNH TRỊ - AN NINH THẾ GIỚI

-Đặng Hoàng Hà: Nhìn lại hợp tác an ninh Nhật - Mỹ trong thế kỷ XX.

 

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

- Chu Đức Dũng: Tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và cải cách kinh tế Việt Nam.

 

- Nguyễn Khắc Minh và Nguyễn Thị Phương: Tác động của FDI và yếu tố thể chế đến mức tiền lương lao động ngành hóa chất Việt Nam giai đoạn 2007- 2013.

 

- Nguyễn Thắng và Lại Văn Mạnh: Vai trò của chính sách tài chính đối với hoạt động xuất khẩu khoáng sản ở Việt Nam.

 

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

 

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI NĂM 2015