Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Mục lục Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới Số 11/2015

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

 

KINH TẾ THẾ GIỚI - KHU VỰC

- Nguyễn Anh Tuấn: Kinh tế thế giới và Việt Nam sau điều chỉnh chính sách kinh tế vượt khủng hoảng.

 

- Hoàng Xuân Long và Nguyễn Thị Huyền: Nhập khẩu công nghệ vào các nước đang phát triển: Trở ngại và nỗ lực tháo gỡ.

 

- Nguyễn Xuân Tùng: Cộng đồng kinh tế ASEAN và sự tham gia của Việt Nam.

 

- Đào Bích Thủy: Tác động của cơ cấu chi tiêu chính phủ đến tăng trưởng kinh tế trong nhóm các nước ASEAN5.

 

- Phạm Thị Thanh Bình và Lê Thu Hương: Thu hút FDI phát triển nông nghiệp Thái Lan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

 

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

- Nguyễn Thanh Đức: Một số suy nghĩ về chính sách điều chỉnh kinh tế của chính phủ Việt Nam sau khủng hoảng.

 

-Chu Phương Quỳnh: Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập TPP.

 

- Ngô Khánh Huyền: Tác động của FDI và một số nhân tố vĩ mô đến hiệu quả phối hợp của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

 

- Bùi Đức Hùng: Chất lượng và mô hình tăng trưởng kinh tế ở vùng Nam Trung Bộ.