Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Mục lục Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới Số 7/2015

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

KINH TẾ THẾ GIỚI - KHU VỰC

Trần Thị Xuân Anh: Hoạt động ngân hàng ngầm và những vấn đề đặt ra đối với nền kinh tế.

Đinh Công Tuấn: Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Thụy Điển dưới ảnh hưởng của khủng hoảng nợ công châu Âu.

Võ Thị Minh Lệ: Tăng trưởng kinh tế và phát triển thiếu bền vững về môi trường của Trung Quốc.

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Anh Cường: 20 năm hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ trong những vấn đề nhân đạo và quyền con người.

Hoàng Xuân Long: Một số vấn đề đáng chú ý trong nhập khẩu công nghệ vào Việt Nam.

Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Phan Thu Hằng: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao – Nền tảng đổi mới mô hình tăng trưởng.

THÔNG TIN THAM KHẢO

·       Tình hình di cư vào Italy.

·      Bước đầu tìm hiểu về các nguồn kinh phí của nhà nước hồi giáo tự xưng.