Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Mục lục Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới Số 6/2015

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

KINH TẾ THẾ GIỚI - KHU VỰC

Vũ Tuấn Hưng: Xây dựng và phát triển thương hiệu chỉ dẫn địa lý của Mỹ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Lê Ái Lâm và Nguyễn Hồng Nga: Chính sách cụm liên kết ngành của EU.

Phạm Thị Thanh Bình và Võ Thị Minh Lệ: Gắn kết chính sách xã hội trong phát triển kinh tế ở Hàn Quốc.

Nguyễn Hồng Thu: Kinh nghiệm tham gia chuỗi giá trị điện tử toàn cầu của Trung Quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam.

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Cẩm Nhung và Nguyễn Tiến Dũng: Phân tích tính bền vững của nợ công Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Ngô Văn Vũ: Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015.

Đặng Minh Đức: Triển khai bảo hiểm nông nghiệp cho cây cà phê khu vực Tây Nguyên.

Nguyễn Duy Lợi, Lê Huyền Trang và Nguyễn Anh Bắc: Chất lượng dịch vụ thẻ ATM của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).