Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Mục lục Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới số 4/2015

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

KINH TẾ THẾ GIỚI - KHU VỰC

Vũ Anh Dũng và Nguyễn Thiên Duyên: Thuế sinh thái trong mối quan hệ với chuỗi cung ứng xanh.

Nguyễn Mạnh Hùng: Sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện đại nhìn từ lý luận và thực tiễn.

Trần Thị Lan Hương và Nguyễn Bình Giang: Bẫy thu nhập trung bình thấp của Ai Cập: Thực trạng và nguyên nhân.

Võ Minh Lệ và Vũ Đức Thanh: Quản lý rừng dựa vào cộng đồng và vấn đề giảm nghèo ở một số nước châu Á.

Chu Phương Quỳnh: Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam: Hiện trạng và giải pháp.

Trần Thị Ngọc Quyên và Trịnh Quang Hưng: Đổi mới kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư tại Myanmar.

 

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Võ Xuân Tiến: Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp Việt Nam.

Nguyễn Thành Hiếu: Vai trò của liên kết nội bộ doanh nghiệp trong quan hệ giữa chuỗi cung ứng và kết quả kinh doanh.

Đỗ Thị Thúy Phương: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các hợp tác xã chè ở tỉnh Thái Nguyên.