Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Mục lục Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới số 3/2015

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

 

KINH TẾ THẾ GIỚI - KHU VỰC

Phạm Ngọc Lãng: Thị trường thiết bị viễn thông thế giới và một vài nhìn nhận về phân khúc điện thoại thông minh.

Lại Lâm Anh: Lý thuyết về hội tụ ngành và thực tiễn hội tụ ngành ở Bangalore, Ấn Độ.

Nguyễn Hồng Sơn và Trần Quang Tuyến: Phát triển công nghiệp nông thôn ở Đài Loan và Hàn Quốc: Một số hàm ý chính sách cho Việt Nam.

 

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Kenichi Ohno và Lê Hà Thanh: Bẫy thu nhập trung bình tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp.

Võ Đại Lược: Tiếp tục đổi mới chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

Trần Nhuận Kiên và Ngô Thị Mỹ: Các yếu tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam: Phân tích bằng mô hình trọng lực.

Phạm Thị Huyền và Lê Hà Thanh: Ảnh hưởng của cuộc vận động “Người Việt dùng hàng Việt”: Nghiên cứu trường hợp mua hàng thực phẩm trẻ em.

Nguyễn Trúc Lê: Lựa chọn mô hình quản trị phù hợp trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp ở Việt Nam.

Trần Nam Trung: Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài ở Việt Nam.