Thông tin hoạt động của tạp chí

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC TẠP CHÍ NĂM 2006

18/10/2012

Kính thưa các quý vị đại biểu !
Kính thưa các đồng chí cộng tác viên của tạp chí !
Thay mặt Ban biên tập Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới và Vietnam Economic Review, chúng tôixin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các đồng chí cộng tác viên của tạp chí đã dành thời gian quý báu của mình đến dự Hội nghị tổng kết tạp chí năm 2006 của chúng ta.
Nhân dịp này, chúng tôi xin chân thành cám ơn sự cộng tác và ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, các đồng chí cộng tác viên và bạn đọc đối với Tạp chí trong thời gian qua, và hy vọng tiếp tục nhận được sự cộng tác và ủng hộ trong thời gian tới.
Sau đây, cho phép chúng tôi được điểm lại kết quả công tác củaTạp chí trong năm qua, trình bày những định hướng hoạt động chính củaTạp chí trong năm tới. Rất mong sự đóng góp ý kiến của các đồng chí.
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TẠP CHÍ NĂM 2006
Là một đơn vị tạp chí (một đơn vị tòa soạn), chúng tôi có hai tạp chí: Bản tiếng Việt Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới và bản tiếng Anh Vietnam Economic Review. Chúng tôi xin vui mừng thông báo với các đồng chí là, trong năm qua, hai Tạp chí của chúng ta tiếp tục được đánh giá là tạp chí nghiên cứu có uy tín, chất lượng. Cụ thể:
            - Chất lượng các bài đã đăng đang ngày càng cao hơn, không để xẩy ra các sơ suất về quan điểm chính trị, giữa vững uy tín.
            - Nội dung các bài đã đăng vẫn bám sát tôn chỉ, mục đích của tạp chí và những chủ đề, chính sách đang được quan tâm hiện nay.
            - Về công tác trị sự, Tạp chí đã tiếp tục cải tiến khâu trình bày cho đẹp hơn, giảm thiểu các lỗi kỹ thuật, bảo đảm các số ra đúng kỳ hạn.
            - Nhờ đó, tạp chí vẫn duy trì được đội ngũ các cộng tác viên ngày càng đông đảo.
Về Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới
+ Năm 2006, tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới đã ra 12 số đúng thời hạn.
- Tổng số bài: 106 bài (2005 là 110 bài).
- Tổng số bài nghiên cứu: 90 bài (2005 là 88 bài).
            - Tổng số bài thông tin và bình luận: 16 bài (năm 2005 là 22 bài).
+ Về các chủ đề chính được đề cập:
Mỗi số tạp chí trong năm qua đã cố gắng tập hợp các bài theo các chủ đề nghiên cứu thiết thực, đáp ứng yêu cầu của đất nước. Cụ thể:
            - Chính trị và an ninh quốc tế: 13 bài (2005 là 10 bài).
            - Kinh tế thế giới và khu vực: 28 bài (2005 là 27 bài).
            - Kinh nghiệm nước ngoài: 23 bài (năm 2005 là 17 bài).
            - Kinh doanh quốc tế: 3 bài (2005 là 10 bài).
            - Việt Nam cải cách hội nhập và phát triển (Kinh tế Việt Nam): 23 bải (năm 2005 là 22 bài).
            - Ngoài ra, tạp chí đã đăng tải các bài "Thông tin và bình luận" (Tham khảo): 16 bài (2005 là 22 bài).
Có thể nhận thấy, chuyên mục mới "Chính trị và an ninh quốc tế" đã bắt đầu có nhiều bài viết hơn, chất lượng cao hơn. Nhằm phục vụ tiến trình hội nhập của Việt Nam, trong năm qua, Tạp chí đã giới thiệu nhiều hơn về kinh nghiệm nước ngoài trong cải cách kinh tế và hội nhập.
+ Tạp chí đã được sự hợp tác đông đảo của các cộng tác viên, đóng góp nhiều bài, nội dung phong phú và chất lượng cao.
            - Bài của các cán bộ trong Viện Kinh tế và CTTG vẫn chiếm vị trí quan trọng. Số lượng 47/106 bài, hay 44% (2005: 47/110 bài, hay 43%).
            - Đội ngũ cộng tác viên bên ngoài Viện KT và CTTG có đóng góp rất lớn vào thành công của tạp chí. Hiện nay, bình quân hàng năm, các cộng tác viên ngoài Viện đóng góp khoảng 55% số bài đăng trên tạp chí. Đội ngũ đó trước hết là các nhà nghiên cứu làm việc tại các viện nghiên cứu thuộc VASS, các viện nghiên cứu, các trường đại học,... Kết quả nghiên cứu của họ là thành tố quan trọng tạo nên chất lượng của Tạp chí.
+ Khâu trình bày của Tạp chí tiếp tục được cải thiện, lỗi kỹ thuật ít hơn.
Về Vietnam Economic Review (VER)
Khác với bản Tiếng Việt, Bản tiếng Anh (Vietnam Economic Review) chỉ đăng các bài viết đã được công bố trong các báo, tạp chí tiếng Việt do Bộ Văn hoá và Thông tin quản lý. Trong năm 2006, VER đã tuyển chọn và đăng tải tổng cộng 85 bài (73 bài nghiên cứu, 12 bài thông tin) đề cập đến các chính sách kinh tế - xã hội, những cải cách kinh tế ở Việt Nam, tình hình phát triển kinh tế xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực của Việt Nam.
Với mục đích cung cấp thông tin cho các độc giả nước ngoài biết về kinh tế Việt nam, VER đã chuyển trọng tâm từ cung cấp tình hình kinh tế cụ thể của từng ngành từng lĩnh vực sang giới thiệu các chính sách kinh tế mới của Việt Nam và kết quả thực hiện các chính sách ấy, đồng thời cũng giới thiệu cho các độc giả nước ngoài về nghiên cứu kinh tế thế giới và khu vực của các học giả Việt nam.
VER đã tập trung lựa chọn, đăng các bài đang là tâm điểm chú ý của kinh tế Việt Nam, đó là cải cách và hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, chú ý đến những bài viết có tính chất nghiên cứu hơn là các bài tình hình thuần tuý, vì vậy, cố gắng giữ nguyên bài viết, hạn chế cắt xén kể cả các chú thích và nguồn tài liệu tham khảo.
II. PHƯƠNG HƯỚNG 2007
Trong năm 2007, chúng tôi đặt ra mục tiêu tiếp tục nâng cao uy tín và chất lượng của cả hai tờ tạp chí, sao cho cả hai tờ tạp chí này vẫn là địa chỉ đáng tin cậy của giới nghiên cứu và giảng dạy kinh tế - chính trị thế giới, giới hoạch định chính sách.
Để thực hiện mục tiêu đó, Tạp chí tiếp tục sẽ:
            - Bám sát đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
            - Gắn chặt với chức năng lý luận.
            - Tiếp tục mở rộng đội ngũ cộng tác viên. Nhất là đối với các chuyên mục mới như chính trị và an ninh quốc tế.
            - Làm tốt công tác bạn đọc.
            - Phát hành đúng thời hạn.
Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới tập trung công bố các bài viết về:
            - Các lý thuyết cơ bản và mới về kinh tế và chính trị thế giới, sự vận dụng và các tác động của chúng;
            - Các vấn đề lớn về chính trị an ninh quốc tế, nhất là an ninh phi truyền thống và phát triển bền vững
            - Các đặc điểm, động thái, sự điều chỉnh chính sách và xu thế phát triển của nền kinh tế và chính trị thế giới; Kinh nghiệm quốc tế về cải cách và hội nhập kinh tế quốc tế.
            - Tình hình, đường lối, chính sách, các giải pháp phát triển của Việt Nam, nhất là về hội nhập kinh tế quôc tế.
Vietnam Economic Review sẽ tiếp tục hướng hoạt động như đã được thực hiện trong năm vừa qua, cụ thể, sẽ chú ý tuyển chọn và sử dụng:
            - Các bài về chính sách kinh tế mới, những tổng kết, đánh giá thành tựu của Đổi mới của Việt nam;
            - Các bài nghiên cứu về kinh tế và chính trị an ninh thế giới của các học giả Việt nam;
            - Các bài nghiên cứu về hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực của Việt nam sau khi Việt Nam đã là thành viên của WTO;
            - Các bài nghiên cứu và thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam

                                                                                                                                 TẠP CHÍ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI VÀ VIETNAM ECONOMIC REVIEW​