Thể lệ gửi bài

THỂ LỆ GỬI BÀI CHO TẠP CHÍ

18/10/2012

 

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI CỦA TẠP CHÍ

Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới công bố các công trình nghiên cứu lý luận và thực tiễn về kinh tế và chính trị thế giới, tập trung vào các chủ đề kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế; chính trị thế giới; an ninh quốc tế; quan hệ kinh tế đối ngoại của Việt Nam...

Bên cạnh đó, Tạp chí cũng đăng tải các bài thông tin, giới thiệu sách, các bình luận ngắn về các chủ đề nêu trên.

 

2. VỀ NỘI DUNG BẢN THẢO

Tiêu chí duyệt đăng Tạp chí đối với các bài nghiên cứu là nội dung phù hợp đối với mục đích, phạm vi của Tạp chí, chất lượng và tính nguyên gốc của bài nghiên cứu, ý nghĩa của nó đối với bạn đọc. Các bản thảo sẽ được đánh giá khách quan bởi các phản biện. Quyền quyết định đăng tải thuộc về Ban biên tập.

 

3. VỀ HÌNH THỨC CỦA BẢN THẢO

- Độ dài của bản thảo không quá 8.000 từ, trình bày trên khổ A4, font chữ 14.

- Bản thảo cần được trình bày theo thứ tự sau:

  • Tên bài;
  • Tên đầy đủ của tác giả, chức danh khoa học, cơ quan làm việc của tác giả;
  • Địa chỉ bưu điện, Email, số điện thoại của tác giả;
  • Tóm tắt (không hơn 150 từ) và từ khoá;
  • Nội dung bản thảo;
  • Danh mục tài liệu tham khảo (theo thứ tự ABC).

4. PHƯƠNG THỨC GỬI

- Bản thảo có thể gửi tới Toà soạn Tạp chí qua e-mail hoặc qua bưu điện, theo địa chỉ sau:

                        Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (84-4) 38574310

Fax: (84-4) 38574316

E-mail:  tapchikttg@yahoo.com.vn

C/c:       tapchikttg@gmail.com

 

Lưu ý: Bài không sử dụng, Toà soạn xin phép không trả lại bản thảo.

 

TOÀ SOẠN TẠP CHÍ

NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI​