Ban biên tập và trị sự

BAN BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

18/05/2015

 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM THÁI QUỐC

TS. NGUYỄN DUY LỢI

 

THƯ KÝ TOÀ SOẠN

 ĐÀO VIỆT HƯNG

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

PGS.TS. CHU ĐỨC DŨNG

PGS.TS. LÊ BỘ LĨNH

PGS. TSKH. VÕ ĐẠI LƯỢC

TS. NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

PGS. TS. LÊ VĂN SANG

PGS. TS. NGUYỄN HỒNG SƠN

TS. NGUYỄN VĂN TÂM

TS. ĐẶNG XUÂN THANH

GS. TS. NGUYỄN XUÂN THẮNG

PGS. TS. LƯU NGỌC TRỊNH

 

TOÀ SOẠN

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Tel.: 04.38574310

Fax: 04.38574316

E-mail: tapchikttg@yahoo.com.vn

      tapchikttg@gmail.com

 

PHÒNG PHÁT HÀNH

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Tel.: 04.38574310