Lãnh đạo Viện Khoa học Xã hội Việt Nam qua các thời kỳ

GS.VS. Trần Huy Liệu

Trưởng ban Ban Nghiên cứu Sử, Địa, Văn từ năm 1953 đến 1959

GS.VS.Nguyễn Khánh Toàn

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam từ 6/1967 đến 7/1982

GS.Đào Văn Tập

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam từ 7/1982 đến 6/1985

GS.Phạm Như Cương

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam từ 6/1985 đến 8/1990

GS.Đặng Xuân Kỳ

Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam từ 10/1990 đến 9/199

GS.VS.Nguyễn Duy Quý

Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Giám đốc Trung tâm Khoa học  Xã hội và Nhân văn Quốc gia  từ 9/1991 đến 6/2003

GS.TS.Đỗ Hoài Nam

Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia từ 7/2003 đến 1/2004

Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam từ 1/2004 đến 4/2011.

Các tin đã đưa ngày: