Cơ cấu tổ chức

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC (Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

18/10/2012

TT
HỌ TÊN
HỌC HÀM, HỌC VỊ, CHỨC VỤ VÀ NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY
CHỨC DANH TRONG HĐKH
1.
Chu Đức Dũng
PGS.TS, NCVC, Viện trưởng Viện KT&CTTG
Chủ tịch
2.
Nguyễn Mạnh Hùng
TS, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Chiến lược Quốc tế, Viện KT&CTTG
Thư ký
3.
Đinh Quý Độ
TS, NCVC, Trưởng phòng Các Tổ chức và Thể chế Quốc tế, Viện KT&CTTG
Ủy viên
4.
Nguyễn Thanh Đức
TS, NCVC, Trưởng phòng Các nước Phát triển, Viện KT&CTTG
Ủy viên
5.
Nguyễn Bình Giang
TS, NCVC, Trưởng phòng Các nước Đang phát triển, Viện KT&CTTG
Ủy viên
6.
Võ Đại Lược
TSKH, Tổng Giám đốc VAPEC
Ủy viên
7.
Hoàng Khắc Nam
PGS, TS, Phó Chủ nhiệm Khoa Quốc tế học, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ủy viên
8.
Hoàng Thị Thanh Nhàn
PGS, TS, NCVC, Trung tâm Nghiên cứu An ninh Chiến lược Quốc tế, Viện KT&CTTG
Ủy viên
9.
Nguyễn Thị Hồng Nhung
TS, NCVC, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới, Vietnam Economic Review
Ủy viên
10.
Phạm Thái Quốc
PGS, TS, NCVC, Trưởng phòng Các nền Kinh tế Chuyển đổi, Viện KT&CTTG
Ủy viên
11.
Lê Văn Sang
PGS, TS, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Ủy viên
12.
Bùi Ngọc Sơn
Th.s, NCVC, Phó TP Phụ trách, Phòng Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế
Ủy viên
13.
Nguyễn Văn Tâm
TS, NCVCC, Viện KT&CTTG
Ủy viên
14.
Nguyễn Xuân Thắng
GS, TS, Chủ tịch Viện KHXHVN
Ủy viên
15.
Lưu Ngọc Trịnh
PGS, TS, NCVCC, Trung tâm Nghiên cứu An ninh Chiến lược Quốc tế, Viện KT&CTTG
Ủy viên